Zespół orzekający

Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca

o godzinie 15.00.

Skład zespołu orzekającego:

dyrektor SPPP – przewodnicząca Zespołu

psycholog

pedagog

lekarz neurolog

inny specjalista – w razie konieczności

Zespół rozpatruje wnioski dotyczące:

wydania orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego

wydania orzeczenia w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

wydania orzeczenia w sprawie indywidualnego nauczania w szkole

wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka

Procedura składania wniosków

1. Dokumentację przyjmuje dyrektor lub zastępca dyrektora podczas indywidualnej rozmowy z wnioskodawcą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy ( kontakt osobisty lub telefoniczny: (12) 632-87-73).

2. Dokumentacja powinna być złożona na tydzień przed terminem posiedzenia zespołu.

3. Dokumentacja jest składana na wzorach formularzy dostępnych w sekretariacie SPPP lub w zakładce „druki do pobrania” na stronie internetowej Poradni:

    a) wniosek dla rodziców,

    b) zaświadczenie lekarskie.

4. Poza wyżej wymienionymi formularzami dokumentacja powinna zawierać : opinię psychologiczną, opinię logopedyczną, opinię pedagogiczną ( w zależności od potrzeb), opinię nauczycieli przedszkola lub żłobka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki), inne zaświadczenia istotne dla rozpoznania danej jednostki ( np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

5. Wniosek uważa się za złożony i przyjęty przez poradnię w momencie dostarczenia kompletnej, niezbędnej i wymaganej dokumentacji.

6. Składając wniosek , wnioskodawca jest zawiadamiany o terminie posiedzenia zespołu, na którym sprawa zostanie rozpatrzona. Wnioskodawcy przysługuje prawo wzięcia udziału

w posiedzeniu zespołu.

7. Wnioskodawca powinien odebrać osobiście wydane przez zespół orzeczenie lub opinię, przed upływem 14 dni od daty posiedzenia zespołu.

Akty prawne regulujące pracę Zespołu Orzekającego

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

(Dz. U. poz. 1652)  link -»

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

(Dz . U. poz. 1647) link -»

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz . U. poz. 1643) link -»

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz. U. poz. 1635) link -»

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(Dz. U. poz. 1616) link -»

Druki do pobrania

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2017 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

o godzinie 15.00.